Privacybeleid Boekhandel Ibn Baaz BV

https://ibnbaazbookstore.com/

Over ons privacybeleid

Boekhandel Ibn Baaz BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben

voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw

gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter

beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van

Boekhandel Ibn Baaz BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 05/02/2024, met het

publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft

welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder

welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke

wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met

betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze

dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens

om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify

is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen

te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk

wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van

cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen

persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens

binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de

geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw

gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

Webhosting

Shopify

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Shopify. Shopify verwerkt persoonsgegevens namens ons en

gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik

van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Shopify heeft passende technische en organisatorische

maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Shopify is op

grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Shopify

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Shopify. Deze partij heeft

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Shopify heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer

vertrouwelijk.

Payment processors

Ideal en Stripe

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

Ideal en Stripe. Ideal en Stripe verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw

bankrekening- of creditcardnummer. Ideal en Stripe heeft passende technische en organisatorische maatregelen

genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ideal en Stripe behoudt zich het recht voor uw gegevens te

gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met

derden te delen. Ideal en Stripe deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling

(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met

kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw

persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Ideal en Stripe's dienstverlening waarvoor

zij derden inschakelen. Ideal en Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen

is toegestaan.

Beoordelingen

Shopify

Wij verzamelen reviews via het platform van Shopify. Als u een review achterlaat via Shopify dan bent u verplicht

om uw naam en e-mailadres op te geven. Shopify deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw

bestelling kunnen koppelen. In sommige gevallen kan Shopify contact met u opnemen om een toelichting op uw

review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres

met Shopify. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te

beschermen. Shopify behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden

in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Shopify toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen

met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van

de dienstverlening waarvoor Shopify derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van

de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,

adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het

uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens

ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van

de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres

en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter

beschikking.

Facturatie en boekhouden

SnelStart

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SnelStart. Wij

delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden

gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en

opgeslagen. SnelStart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. SnelStart

gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling

plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw

bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en

organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw

verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw

gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve

verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst

tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Boekhandel Ibn Baaz BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden

tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een

dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet

ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u

aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit

tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren

vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten

grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw

(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van

uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen

afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de

gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te

legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek

administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de

machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een

verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers

die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben

opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon

voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet

langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw

verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens

over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle

waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige

koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

door of in opdracht van Boekhandel Ibn Baaz BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de

gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen

wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de

verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming

of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van

toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor

privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze

gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze

informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet

volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en

overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens

met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Boekhandel Ibn Baaz BV

Keizersgracht 241 1016 EA Amsterdam Nederland T (064) 583-9218 E info@ibnbaazbookstore.com

Contactpersoon voor privacyzaken

 

Privacy- en Cookiebeleid van Ibn Baaz Bookstore

Bij Boekhandel Ibn Baaz BV is de privacy van onze klanten van het grootste belang. We zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens en het transparant zijn over de informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

 

Cookiebeleid

Wanneer u onze website, Ibn Baaz Bookstore, bezoekt, maken we gebruik van cookies om uw winkelervaring te verbeteren. Cookies stellen ons in staat om uw voorkeuren te onthouden, uw sessie actief te houden en de inhoud van uw winkelwagen te bewaren. Wij gebruiken deze technologie om inzicht te krijgen in hoe u en andere klanten onze site gebruiken, zodat we onze dienstverlening continu kunnen verbeteren.

 

Uw Rechten

Als gewaardeerde klant heeft u het recht om:

  • Uw persoonsgegevens in te zien die wij bewaren.
  • Correctie of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
  • Verwerking van uw gegevens te beperken.
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
  • Uw gegevens over te dragen.

 

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

 

Contactinformatie

 Voor alle vragen of zorgen over uw privacy, neem contact op met onze klantenservice:

 

  • E-mail: info@ibnbaazbookstore.com
  • WhatsApp: 0031645839218
  • Adres: Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam

 Wij staan klaar om al uw privacyvragen te beantwoorden.

 

Gegevensdeling met Derden

We werken samen met geselecteerde partners die ons helpen onze diensten aan u te leveren. Deze partners zijn gecontracteerd om uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de levering van de diensten en niet voor andere doeleinden. Wij eisen van onze partners dat zij zich houden aan onze privacyprincipes en dat zij de nodige maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

We respecteren uw rechten en keuzes omtrent uw persoonlijke gegevens en zullen blijven streven naar het hoogste niveau van transparantie en vertrouwelijkheid.

Ibn Baaz Bookstore is een handelsnaam van Boekhandel Ibn Baaz BV, ingeschreven bij de KVK onder nummer 63022443 en BTW-identificatienummer NL855058985B01.