Hieronder tref je de Partnervoorwaarden aan. Wij verzoeken je vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door je aan te melden als Ambassadeur, geef je aan deze Affiliatevoorwaarden te accepteren.

Inhoud:

  • Artikel 1: Definities
  • Artikel 2: Aanmelding en acceptatie
  • Artikel 3: Gebruik
  • Artikel 4: Commissie
  • Artikel 5: Betaling
  • Artikel 6: Beëindiging Boekhandel ibn baaz Partnerschap
  • Artikel 7: Gevolgen beindiging Boekhandel ibn baaz Partnerschap
  • Artikel 8: Aansprakelijkheid
  • Artikel 9: Diversen
  • Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

Artikelen: Alle producten die worden aangeboden in de dashboard omgeving

Omgeving: www.ibnbaazbookstore.com en iedere andere door ibnbaazbookstore.com aangewezen applicatie.

Boekhandel ibn baaz bvDe besloten vennootschap Boekhandel ibn baaz BV. gevestigd te zuidbaan 580, 2841 MB, Moordrecht

Boekhandel ibn baazDe boekhandel ibn baaz BV woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.

Content: (Een deel van) het aanbod van Artikelen in de Omgeving, zoals tekst, afbeeldingen, recensies, downloads, die boekhandel ibn baaz ten behoeve van het affilaite programma ter beschikking stelt via de site www.ibnbaazbookstore.com

Cookietijd: De instelling door boekhandel ibn baaz BV van de First party cookie die bepaalt welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de Klant.

First party cookie: Een klein (tekst) bestandje, dat op de computer van de Klant wordt geplaatst als gevolg van een bezoek door de Klant aan de Omgeving via de affiliatelink, met daarin allerlei relevante informatie.

Klant: Iedere gebruiker van de affiliatesite die zich via de affiliatelink toegang verschaft tot de Omgeving en zodoende Artikelen kan kopen van en via ibnbaazbookstore.com

Last Cookie Counts: Het principe waarbij de verkoop wordt toegewezen aan het laatste marketingkanaal via welke de Klant zich toegang heeft verschaft tot de Omgeving.

AmbassadeurIedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de ibnbaazbookstore.com affiliateprogramma voorwaarden heeft aanvaard en door boekhandel ibn baaz als Ambasaduer is geaccepteerd om Klanten via zijn/haar affiliatelink(s) toegang te verschaffen tot de Omgeving.

Affiliatelink: Een elektronische link naar de Omgeving die de Ambassadeur via de site www.ibnbaazbookstore.com heeft aangemaakt, waarin zijn Site_ID vermeld staat, en hij via internet (in het bijzonder de Ambassadeursite) openbaar maakt of openbaar laat maken.

Affiliateprogramma voorwaarden: deze Affilaiteprogramma voorwaarden, inclusief alle informatie zoals opgenomen op de website www.ibnbaazbookstore.com

Affiliatersite: Een door de Ambassadeur ontwikkelde gebruiksklare website of webapplicatie waarop zich tenminste een Affiliatelink bevindt, waarmee de Ambassadeur via elektronische wijze de Content openbaar maakt of openbaar (laat) maken. Voor elke gebruiksklare website of web applicatie moet een uniek Site_ID worden aangevraagd.

Site_ID: Het identificatienummer opgenomen in de affiliatelink. Elke Ambassadeursite heeft een uniek Site_ID.

Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie

2.1 Iedereen van achttien (18) jaar en ouder kan zich aanmelden als Ambassadeur bij Boekhandel ibn baaz BV.

2.2 Aanmelding als affilaite amabsadeur houdt aanvaarding in van de Affilaiteprogramma voorwaarden en van de verplichting de Affilaiteprogramma voorwaarden na te komen.

2.3 Om als Ambassadeur te worden ingeschreven moet de Ambassadeur:
a) het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld hebben;
b) bevestigen dat de Affilaiteprogramma voorwaarden worden aanvaard door te klikken op de “aanvragen” button in het aanmeldformulier;
c) als Ambassadeur zijn geaccepteerd door Boekhandel ibn baaz BV

2.4 Boekhandel ibn baaz BV informeert je in beginsel binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de Affiliateprogramma voorwaarden is bevestigd of Boekhandel ibn baaz BV je als Ambassadeur accepteert.

2.5 Boekhandel ibn baaz BV kan een aanmelding zonder opgave van redenen en op ieder moment weigeren. Indien Boekhandel ibn baaz BV een aanmelding weigert, wordt over de periode voorafgaand aan de weigering en daarna geen commissie betaald.

2.6 Boekhandel ibn baaz BV zal een aanmelding in ieder geval weigeren indien:
a) niet over (eigen) content beschikt;
b) al beschikt over een account;
c) geen relatie vertoont met (de producten op) Boekhandel ibn baaz BV
d) een social media kanaal betreft dat niet voldoet aan de social media’s platform regelgeving;
e) actief oproept tot doneren of sponsoring van een doel/organisatie;
f) een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie inhoudt;
g) een spider- of stock alert website betreft;
h) een affiliate platform met influencers, publishers, bloggers en/of creators betreft;
i) enkel artikelen van de omgeving toont zonder enige toegevoegde waarde;
j) enkel bezoekers ontvangt door middel van het inkopen van advertenties richting de website
k) de naam van Boekhandel ibn baaz BV of variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
l) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Boekhandel ibn baaz BV of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
m) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Boekhandel ibn baaz bv
n) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
o) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
p) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
q) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;

Of er van één of meerdere van deze omstandigheden al dan niet sprake is, is exclusief ter beoordeling van Boekhandel ibn baaz BV

Artikel 3 – Gebruik

3.1 De Ambassadeursite mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat deze van Boekhandel ibn baaz BV is, dan wel door Boekhandel ibn baaz BV is ontwikkeld. Tevens dient ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat Boekhandel ibn baaz BV op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de Affiliatesite. De Ambassadeur zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen die gepromoot worden via de Ambassadeur niet door de Ambassadeur, maar via Boekhandel ibn baaz BV worden verkocht.

3.2 Ambassadeur verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Boekhandel ibn baaz BV Merken en de Content te gebruiken gedurende de looptijd en conform de affiliateprogramma voorwaarden uitsluitend ten behoeve van het Boekhandel ibn baaz BV Affiliateprogramma. De Ambassadeur zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van Boekhandel ibn baaz BV direct opvolgen. Ambassadeur zal geen wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk van de Boekhandel ibn baaz BV Merken, de Content en/of de Artikelen en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor Boekhandel ibn baaz BV enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.

Ambassadeur erkent dat:
a) alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de Boekhandel ibn baaz BV Merken en de Content eigendom zijn en blijven van boekhandel ibn baaz bv; en
b) alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Artikelen eigendom zijn en blijven van de betreffende rechthebbenden.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel, zal de Ambassadeur altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Boekhandel ibn baaz BV en derden volledig respecteren.

3.3 Het is de Ambassadeur niet toegestaan de Boekhandel ibn baaz BV Merken of daarmee overeenstemmende tekens te gebruiken als naamgeving van de Ambassadeursite of op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s – zoals maar niet beperkt tot Google Adwords- binnen zoekmachines en andere online platformen.

3.4 De Ambassadeur is verplicht in geval zijn/haar site muziek Content bevat in de directe nabijheid daarvan de volgende vermelding af te beelden: Copyright Muze UK Ltd of © Muze UK Ltd.

3.5 De Ambassadeur zal de Content slechts gebruiken ten behoeve van het Boekhandel ibn baaz BV Affiliateprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

3.6 De prijzen van de Artikelen in de Omgeving kunnen regelmatig wijzigen. De Ambassadeur zal ervoor zorgdragen dat de prijzen/beschikbaarheid van de Artikelen die (eventueel) staan vermeld op de Ambassadeursite, telkens worden geüpdatet opdat deze op ieder moment in overeenstemming zijn met de prijzen/levertijd zoals van tijd tot tijd vermeld in de Omgeving.

3.7 Met inachtneming van artikel 8.1, zal de Ambassadeur zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor v en/of de Ambassadeur mogelijk in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.8 Wanneer een Ambassadeur is geaccepteerd binnen het Affiliateprogramma is het niet toegestaan dat door middel van een wijziging de inhoud van de Ambassadeursite waarin de Ambassadeur een Ambassadeurslink heeft opgenomen:
a) niet over (eigen) content beschikt;
b) geen relatie vertoont met (de producten op) Boekhandel ibn baaz BV;
c) een social media kanaal betreft dat niet voldoet aan de social media richtlijnen;
d) actief oproept tot doneren of sponsoring van een doel/organisatie;
e) een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie inhoudt;
f) een spider- of stock alert website betreft;
g) een affiliate platform met influencers, publishers, bloggers en/of creators betreft;
h) enkel artikelen van de omgeving toont zonder enige toegevoegde waarde;
i) enkel bezoekers ontvangt door middel van het inkopen van advertenties richting de Ambassadeursite;
k) de naam van Boekhandel ibn baaz BV of variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
l) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Boekhandel ibn baaz BV of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
m) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Boekhandel ibn baaz BV;
n) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
o) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
p) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
q) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;

3.9 Het is de Ambassadeur niet toegestaan zijn Ambassadeurslink te gebruiken anders dan op de in zijn account opgenomen Ambassadeursites.

3.10 De Ambassadeur zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van Boekhandel ibn baaz BV ter zake van de installatie en/of het gebruik van de Ambassadeurslink alsmede ter zake van de Content.

3.11 Indien de Omgeving op wat voor wijze dan ook – ter bepaling door Boekhandel ibn baaz BV – hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de Ambassadeurslink, is Boekhandel ibn baaz BV gerechtigd om de Ambassadeurslink en/of het Ambassadeursaccount te blokkeren.

3.12 Het is de Ambassadeur niet toegestaan om:
a) direct of indirect Artikelen via zijn/haar Ambassadeurslink(s) te bestellen bij www.ibnbaazbookstore.com enkel en alleen voor eigen gebruik;
b) in verband met de wet op de vaste boekenprijs zijn/haar bezoekers en/of leden te belonen, in enige vorm, voor het aankopen van Nederlands- en/of Engelstalige- en/ of Arabischtalige boeken.
c) reclame te maken voor en/of kortingen te verlenen op Artikelen indien dit op basis van geldende wet- en regelgeving niet is toegestaan.
d) Boekhandel ibn baaz BV te promoten op websites, web applicaties of anderszins die niet aangemeld zijn binnen het Ambassadeursaccount;
e) Ambassadeursite(s) binnen het account te verkopen of anderszins over te dragen zonder hier melding van te maken bij Boekhandel ibn baaz BV
f) te proberen bezoek richting de Omgeving op enige wijze te onderscheppen (onder andere via software welke door de Klant bewust of onbewust is geïnstalleerd op de eigen computer) om zodoende onrechtmatig commissie toegewezen te krijgen;
g) de Omgeving te tonen op de Ambassadeursite door middel van een iFrame/framing;
h) gebruik te maken van cookie-dropping en Ambassadeurslinks achter pop-ups te plaatsen;
i) advertentieprogramma’s en/of displaynetwerken, zoals maar niet beperkt tot Google Adwords, binnen zoekmachines en andere online platformen in te zetten met de intentie bezoekers rechtstreeks van de zoekmachine naar de Omgeving te sturen;
j) een uniek identificatiemiddel in de Ambassadeurslink op te nemen.

Indien er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 3.12 d of e zal de Ambassadeursite opnieuw moeten worden aangemeld via www.ibnbaazbookstore.com en is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

3.13 Een Ambassadeur dient te allen tijden op verzoek van Boekhandel ibn baaz BV inzicht te kunnen geven in zijn of haar activiteiten met betrekking tot de promotie van Boekhandel ibn baaz BV. Wanneer dit inzicht niet gegeven kan worden of in strijd is met deze Affiliateprogramma voorwaarden is Boekhandel ibn baaz BV gerechtigd het Ambassadeursaccount te blokkeren.

3.14 Ambassadeur vrijwaart Boekhandel ibn baaz BV volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 3.

3.15 De Ambassadeur garandeert dat zijn gebruik van de Content en de Boekhandel ibn baaz bv Merken beperkt is tot gebruik gericht op de Nederlandse en Vlaamse consumentenmarkt en de voertaal bij het gebruik van de Content Nederlands is.

3.16 Op eerste verzoek daartoe van Boekhandel ibn baaz bv zal de Ambassadeur onmiddellijk (bepaalde) Content verwijderen en/of aanpassen. Indien een derde zich richt tot de Ambassadeur vanwege vermeende inbreuk op zijn/haar rechten, zal de Ambassadeur onmiddellijk de betreffende Content verwijderen en Boekhandel ibn baaz hierover onmiddellijk via het e-mail adres info@ibnbaazbookstore.com informeren. Boekhandel ibn baaz BV staat niet in voor de juistheid van de Content.

Artikel 4 – Commissie

4.1 De registratie door Boekhandel ibn baaz BV van de vertoningen, kliks, verkopen en ontvangen gelden via de Affiliateprogramma website www.ibnbaazbookstore.com is bindend voor Boekhandel ibn baaz BV en de Ambassadeur.

4.2 Boekhandel ibn baaz BV meet de verkopen van alle Artikelen door de Klant met behulp van een First Party Cookie. De First Party Cookie heeft in het algemeen een Cookietijd van 5 dagen. Echter, Boekhandel ibn baaz BV behoudt zich het recht voor om de Cookietijd te wijzigen en bij Ambassadeur verschillende Cookietijden aan te houden.

4.3 De Ambassadeur kan aanspraak maken op commissie ter zake van alle Artikelen die een Klant heeft gekocht bij Boekhandel ibn baaz BV direct na klikken op de Affiliatelink of binnen de First Party Cookie tijd, waarbij het Last Cookie Counts principe geldt en de Klant aan de (betalings)verplichtingen terzake van deze Artikelen jegens Boekhandel ibn baaz BV heeft voldaan, Boekhandel ibn baaz BV de betreffende betaling daadwerkelijk heeft ontvangen en de inruiltermijn van 14 dagen na ontvangst is verlopen zonder inruil van de betreffende Artikelen. De Ambassadeur kan geen aanspraak maken op commissie ter zake van Artikelen die een Klant heeft gekocht vanuit een zakelijk koopaccount bij Boekhandel ibn baaz BV

4.4 Indien de Klant de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt om wat voor reden dan ook, kan de Ambassadeur geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie en wordt de in behandeling staande commissie afgekeurd in het Affiliateprogramma of dient de Ambassadeur de reeds ontvangen commissie ter zake aan Boekhandel ibn baaz BV terug te betalen.

4.5 De commissie wordt berekend over de netto daadwerkelijk door Boekhandel ibn baaz BV ontvangen verkoopwaarde per productgroep van de niet-ingeruilde Artikelen (netto = exclusief BTW en transportkosten) na afloop van de periode. Het op de website opgenomen commissiemodel is altijd de meest recente versie, welke bindend is voor de Ambassadeur.

4.6 Commissie zal niet worden toegekend aan (bulk) bestellingen afkomstig van een zakelijk account bij Boekhandel ibn baaz BV.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling van de commissie door Boekhandel ibn baaz BV dan wel een door Boekhandel ibn baaz BV aangewezen derde aan de Ambassadeur zal na afloop van iedere kalendermaand plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Ambassadeur heeft aangegeven in zijn Ambassadeursaccount en als zodanig is geregistreerd bij Boekhandel ibn baaz BV.

5.2 Commissiebedragen van minder dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) worden niet maandelijks uitbetaald. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 50,00 (zegge: vijftig euro) of meer bedraagt.

5.3 Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van Boekhandel ibn baaz BV, zijn voor rekening van deAmbassadeur.

5.4 Boekhandel ibn baaz BV is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Ambassadeur verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Boekhandel ibn baaz BV uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Ambassadeur.

Artikel 6 – Beëindiging Boekhandel ibn baaz BV Partnerschap

6.1 Boekhandel ibn baaz BV is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het partnerschap onder deze Affiliateprogramma voorwaarden per e-mail te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.

6.2 Onverminderd haar overige rechten is Boekhandel ibn baaz BV onder meer gerechtigd om het partnerschap onder deze Affiliateprogramma voorwaarden met onmiddellijke ingang per e-mail te beëindigen in geval:
a) de Ambassadeur geheel of deels tekort komt in de nakoming van één of meerdere van zijn/haar verplichtingen onder de Affiliateprogramma voorwaarden;
b) de site van de Ambassadeur naar oordeel van Boekhandel ibn baaz BV in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend zou kunnen zijn;
c) Boekhandel ibn baaz BV hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
d) de Ambassadeur in het kader van het Affiliateprogramma onrechtmatig handelt jegens Boekhandel ibn baaz BV en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerend kunstenaars.

6.3 De Ambassadeur kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – zijn partnerschap beëindigen door hierover een e-mail te sturen vanuit het door zijn/haar opgegeven e-mailadres naar info@ibnbaazbookstore.com.

6.4 Het partnerschap onder deze Affiliateprogramma voorwaarden eindigt direct en automatisch in geval:
a) de Ambassadeur de Affiliatelink inactief heeft gemaakt;
b) het Affiliateprogramma is stopgezet om wat voor redenen dan ook.

Artikel 7 – Gevolgen beëindiging Boekhandel ibn baaz Partnerschap

7.1 Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a) dienen onmiddellijk de bestaande Affiliatelink(s) inactief worden gemaakt;
b) is Boekhandel ibn baaz BV gerechtigd om de toegang van de Ambassadeur tot de Affiliateprograma te blokkeren;
c) kan de Ambassadeur, onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie;
d) zal de Ambassadeur de Content van de Ambassadeursite onmiddellijk verwijderen;
e) is de Ambassadeur per direct niet langer gerechtigd om de Boekhandel ibn baaz BV Merken, de Content en de Artikelen van de Omgeving te gebruiken;

7.2 Uitsluitend in geval het partnerschap onder deze Affiliateprogramma voorwaarden is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.4, zal de Ambassadeur nog aanspraak kunnen maken op betaling van commissie ter zake van verkopen van de Artikelen waarvan de gelden door Boekhandel ibn baaz BV zijn ontvangen vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5 (waarbij onverminderd geldt dat de commissie niet wordt uitbetaald als deze minder dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) bedraagt).

7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.14, 7.1, 7.2, 8 en artikel 9.1, zullen Boekhandel ibn baaz BV en de Ambassadeur geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het partnerschap onder deze Affilaiteprogramma voorwaarden en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De Ambassadeur is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van de Ambassadeurrsite. De Ambassadeur staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Boekhandel ibn baaz BV ter zake van alle aanspraken en/of kosten/boetes/ naheffingen dienaangaande.

8.2 Ambassadeur is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van zijn activiteiten onder deze overeenkomst. Ambassadeur verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de Telecommunicatiewetgeving volledig na te leven en vrijwaart Boekhandel ibn baaz BV voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

8.3 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Boekhandel ibn baaz BV, is Boekhandel ibn baaz BV op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Ambassadeur in verband met deelname aan het Affiliateprogramma, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Omgeving, technische storingen, etc. Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig word verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Boekhandel ibn baaz BV in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan het bedrag aan commissies dat Boekhandel ibn baaz BV gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten aan Ambassadeur heeft betaald.

Artikel 9 – Diversen

9.1 De Ambassadeur zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Boekhandel ibn baaz BV en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Boekhandel ibn baaz BV. Ambassadeur vrijwaart Boekhandel ibn baaz BV volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

9.2 De Ambassadeur is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partnerschap over te dragen aan een derde, tenzij Boekhandel ibn baaz BV hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.

9.3 Boekhandel ibn baaz BV is te allen tijde gerechtigd om de Affiliateprogramma voorwaarden te veranderen. De gewijzigde Affiliateprogramma voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat deze op de website van de Ambassadeur zijn geplaatst. Indien een Ambassadeur daarna gebruik blijft maken van het Affilaiteprogramma, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Affiliaterprogramma voorwaarden. Het is daarom raadzaam om de Affiliateprogramma voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Affiliateprogramma.

9.4 Ingeval de gewijzigde Affiliateprogramma voorwaarden voor de Ambassadeur niet acceptabel zijn, is de Ambassadeur gerechtigd het partnerschap binnen 14 dagen te beëindigen.

9.5 Indien enige bepaling van deze Affiliateprogramma voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 De Affliateprogramma voorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.